Referáty, seminárky a další…

Zpět na: Referáty

Poezie
(teorie)

Stopa

 1. těžké (přízvučné) -
 2. lehké (nepřízvučné) u
 • trochej (- u) = s předrážkou, typický pro češtinu
 • jamb (uu-) = vzestupný spád (Máj)
 • daktyl (-uu) = daktylotrochejská
 • spondej (uu)
 • metrum = pravidelné opakování stop
 • hexametr = 6ti stopý spondej
 • blankvers = 5ti stopý nerýmovaný jamb

Rým

zvuková shoda na konci verše
(kromě samohlásky alespoň jedna souhláska)

asonace = shoda pouze koncových samohlásek

Rým:
 • sdružený (aabb)
 • střídavý (abab)
 • obkročný (abba)
 • postupný (abc/abc)
 • přerývaný (abcb, abca)
 • tirádový (aaaaa)

Verš

jeden řádek básnického díla
konec verše se obvykle kryje s koncem větného úseku

enjambement (přesah) = větný úsek přesahuje do dalšího verše

Prozodické systémy verše:
 • sylabický - založen na shodném počtu slabik (české lidové písně, staročeská lyrika)
 • tónický - založen na rytmickém opakování přízvučných slabik
 • sylabotonický - záleží na přízvuku a počtu slabik (nejvhodnější pro českou poezii)
 • časoměrný - střídání dlouhých a krátkých slabik (nevhodný pro češtinu - málo dlouhých slabik)
 • volný verš - bezrozměrný

Figury

řečnické květy, ornatus facilis

slovní seskupení, jímž se zesiluje básnický ráz jazyka beze změny významu (×tropy)

 1. syntaktické
  • asyndeton - spojení slov bez užití obvyklé spojky, vyjádření situačního napětí, dějový spád

   Na četnou družinu, na zbraně, štíty
   na záři zlata, stříbra, drahokamů
   nepohlédl ani. (J.S.Machar)

  • polysyndeton - nadbytečné spojení spojkou

   Šli, křičeli, láska a krása a mládí,
   že není, co zradí,
   že zmaří
   i bídu i léčky i klamy i zbabělost stáří,
   že nejsou sami, že nejsou sami. (J.Hořejší)

  • anastrofa - inverze dvouslovného typu

   Noc šeredná se po předměstí sráží. (J.Zahradníček)

  • inverze - změna obvyklého pořádku slov, potřeba zdůraznit některou složku výpovědi
  • elipsa - výpustka, z kontextu známé, potřeba stručného vyjádření

   Předně měj důěru sebe, že šechny se získati dají;
   vskutku je všechny získáš, jenom už rozestři síť. (Ovidius)

 2. hromádění hlásek n. slov
  • aliterace - opakování hlásek na začátcích slov

   Potkal potkan potkana
   pod kamenem, pod kamenem
   počkat pane potkane
   ať se vám nic nestane. (J.Suchý)

  • epanastrofa - opakování slova na konci a pak na začátku verše, zpomalování děje

   Smrtná neděle, kams klíče dala?
   Dala jsem je, dala, Květné neděli.

  • anafora - opakování slov na začátku verše

   Darmo, řeko, tvoje lkaní,
   darmo tmavou nocí zní. (K.H.Mácha)

  • epifora - opakování slov na konci verše

   Co to máš na té tkaničce,
   na krku na té tkaničce. (K.J.Erben)

  • paralelismus - opakování slovosledných schémat - gradace

   Nebe je perspektivou zúžené na jednu vyhaslou hvězdu.
   Moře je perspektivou zúžené na jednu neslanou kapku.
   Poušť je perspektivou zúžená na jedno vychladlé zrnko písku.
   Léta jsou perspektivou zúžená na jeden (jaký?) okamžik smrti. (Přemysl Ruth)

 3. řečnické
  • řeč.otázka - forma věty tázací pro vyjádření určitého tvrzení, nevyžaduje odpověď

   Je nějaká věc tak vzácná nebo zisk tak žádoucí, abys kvůli tomu ztratil důstojnost a jméno poctiého člověka? (Cicero)

  • apostrofa - oslovení nepřítomné osoby nebo neživého předmětu, která se zosobňuje

   Jste tak jak já, slezské lesy, mé lesy.
   Smutek se na kmen a koruny věsí,
   hledíte teskno a hledíte přísně,
   jak moje myšlenky, jak moje písně. (Petr Bezruč)

  • aposiopese - umlčení, nedokončenost výpovědi, citové vzrušení

   Mladý rytíř začal zuřivě pohybovat knírky, zaskřípěl zuby a vzkřikl přidušeným, přerývaným hlasem: "Kdyby to byl živý člověk…? Ha! Kdyby se takový člověk našel…byl bych raději…zůstala by mi pomsta!" (H.Sinkiewicz)

Tropy

přenášení významu

 • metafora - vnější podobnost
 • metonymie - vnitřní podobnost
 • synekdocha - vztažení části k celku