Maturitní otázky

Zpět na: Maturitní otázky

Download: ZIP (498 kB)

Seznam maturitních otázek

Literatura

Pozn.: Můžete si stáhnout buď jednotlivé otázky ve Wordu nebo všechny otázky v Zipu (Download).

 1. Starověké písemnictví
  Nejstarší literární památky z oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie, Číny, hebrejská a arabská literatura. Písemnictví starověkého Řecka a Říma. Odkaz antiky.
 2. Literatura raného středověku
  Náboženská témata v evropských literaturách raného středověku. Slovanské kořeny našeho písemnictví - Velká Morava. Písemnictví v přemyslovských Čechách, latina jako literární jazyk, nejstarší legendy a písně. První stopy užívání češtiny v literatuře.
 3. Uplatňování národních jazyků ve středověké literatuře, vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14.století
  Evropská hrdinská epika a dvorská lyrika. Česká veršovaná epika. Literatura doby Karlovy - staročeské drama, světská lyrika, sociální satira.
 4. Renesance a humanismus
  Společenské změny v Evropě, rozvoj věd a umění, reformace. G.Boccaccio, F.Villon, W.Shakespeare. Český humanismus, jednota bratrská, Daniel Adam z Veleslavína.
 5. Literatura doby husitské
  Husovi předchůdci a hledání příčin krize ve společnosti. M.J.Hus.Husitská literatura. Dílo Petra Chelčického.
 6. Evropské baroko, česká pobělohorská literatura
  Zdroje barokní tvorby, Literatura české emigrace - osobnost a dílo Jana Ámose Komenského. Domácí katolická tvorba. Lidová slovesnost.
 7. Evropské literatury období klasicismu, osvícenství, preromantismu
  Francouzské klasicistní drama, osvícenství, encyklopedisté. Anglický dobrodružný román. Preromantismus - Hnutí Sturm und Drang, ruská literatura za Kateřiny II.
 8. Romantismus a biedermaier
  Dobová podmíněnost vzniku romantismu. Principy romantismu. Představitelé německé, anglické a francouzské romantické tvorby. Napětí mezi biedermaierem a romantismem v české literatuře - Mácha, Sabina, Tyl, Erben.
 9. Realismus v literatuře 19.století
  Podstata realismu, jeho umělecké zásady, typizace. Kritický realismus. Naturalismus. Politická situace v českých zemích, rozvoj publicistiky, K.H.Borovský, B.Němcová. Próza s tématikou českého venkova.
 10. Literární cíle májovců
  Situace v české společnosti v 60. letech 19.století. Umělecký program májovců. Vysvětlit na základě vlastní četby národní a sociální ráz tvorby V.Hálka, K.Světlé, J.Arbesa nebo J.Nerudy.
 11. Charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců
  Programy tzv. národní a kosmopolitní školy, umělecké a kritické osobnosti této generace (Sv.Čech, E.Krásnohorská, J.V.Sládek, J.Vrchlický, J.Zeyer).
 12. Moderní básnické směry na přelomu 19. a 20.století
  Prokletí básníci, moderní básnické směry, fin de siecle, generace České moderny, anarchističtí buřiči.
 13. Umělecká avantgarda 1.pol.20.století a její významní představitelé
  Kubismus, Expresionismus, Futurismus, dada, surrealismus a jejich hlavní představitelé. Počátky moderní prózy 20. století.
 14. Světová próza mezi dvěma válkami
  Významné politické události v meziválečné Evropě a ve Spojených státech. Ohlasy 1.světové války, Tradice kritického realismu 19.století - společenská a historická próza, biografie, detektivní žánr, sci-fi, antiutopie, fantasy.
 15. Česká próza ve 20. a 30. letech 20.století
  Situace mezi válkami. Téma první světové války, psychologický román, sociální tématika, okruh autorů kolem Lidových novin, ruralisté, avantgardní tvorba (J.Hašek, J.Havlíček, M.Majerová, I.Olbracht, K.Čapek, K.Poláček, V.Vančura).
 16. Česká literatura v letech nacistické okupace
  Poezie v době národního ohrožení. Tématické okruhy české literatury v letech okupace. Vystoupení mladé básnické generace (Kainar, Orten). Formování Skupiny 42.
 17. Proudy poválečné světové prózy
  Existencionalismus, neorealismus, Beat generation, rozhněvaní mladí muži, nový román, socialistický realismus, rozmach vědecko-fantastické literatury, obliba žánru fantasy, postmodernismus.
 18. Vývoj českého divadla do vzniku samostatného českého státu
  Vznik českého dramatu ve 14. století, funkce divadla v období národního obrození, realistické drama.
 19. Vývoj českého divadla od roku 1918
  České drama mezi dvěma válkami, nové přístupy k divadelní tvorbě v 60.letech, oficiální dramata období normalizace, nová divadla malých forem, domácí divadlo, současná dramatická tvorba
 20. Umělecký obraz historie v české literatuře
  Kroniky, historická tématika v lidové slovesnosti pobělohorského období, vlastenecký a romantický pohled na dějiny v národním obrození (Thám, Mácha, Tyl, Palacký), realistická tvorba (Z.Winter, A.Jirásek), historická látka v moderní české literatuře.
 21. Osobnost a dílo Karla Čapka
  K.Čapek - novinář, překladatel, dramatik, filozofický typ spisovatele, autor cestopisů, povídek, knih pro děti.
 22. Obraz války v literatuře
  Na základě vlastní četby vyložit vývoj uměleckého zpracování válečné tématiky. Antika - trójská válka, řecká dramata, středověký hrdinský epos, husitské boje (Vavřinec z Březové), třicetiletá válka, napoleonské války (Vojna a mír), význam moderního válečného románu (Remarque, Rolland, Vančura, Hašek), protiválečná literatura - K.Čapek, E.Hemingway, tvorba vyrovnávající se s 2.sv.v. a s osudy Židů.
 23. Literatura pro děti a mládež
  Na základě vlastní četby přiblížit autory literatury pro děti a mládež.