Maturitní otázky

Zpět na: Maturitní otázky

Download: ZIP (307 kB)

Seznam maturitních otázek

Dějepis

Pozn.: Můžete si stáhnout buď jednotlivé otázky ve Wordu nebo všechny otázky v Zipu (Download).

 1. Ekonomický a kulturní vývoj lidské společnosti v období pravěku
 2. Egejská oblast v archaickém období
  (Kréta, Řecko - městské státy, znaky antické společnosti)
 3. Starověké Řecko v období klasickém a helénistickém
  (sociální, politický, kulturní a ekonomický vývoj)
 4. Starověký Řím
  (osídlení apeninského poloostrova, doba královská - Etruskové, republika)
 5. Starověký Řím - císařství
  (krize a rozpad říše římské, rozpad antické společnosti)
 6. Evropa v období raného středověku
  (charakteristika doby a společnosti, barbarské státy v období stěhování národů)
 7. Raně středověké státy
  (Francká říše a západní křesťanství, Byzantská říše a východní křesťanství)
 8. Arabská říše a jej vývoj
  (vznik a šíření islámu)
 9. Církev ve středověku
  (boj o investituru, křížové výpravy obecně, podrobněji do Svaté země)
 10. Charakteristika pozdního a vrcholného středověku
  (kolonizace a rozvoj…, feudální společnost, venkovská a městská civilizace, vzdělanost, univerzity, počátky kritiky církve)
 11. Osmanská říše
  (turecké výboje a jejich důsledky pro Evropu v 15. - 18. století)
 12. Evropa po třicetileté válce
 13. Severní Amerika v 18.století, vznik USA
 14. Technická a průmyslová revoluce
  (její důsledky, společenské a ekonomické změny v 19.století)
 15. Evropa v pol. 19.století - sjednocení Itálie a Německa
 16. USA v 19.století
  (občanská válka)
 17. Úvod do studia dějepisu
  (pomocné vědy historické, teorie stvoření člověka)
 18. Velká Morava a její historický význam
  (křesťanská mise Konstantina a Metoděje)
 19. Počátky českého státu - první Přemyslovci
 20. České knížectví 995 - 1212
 21. Český stát za posledních Přemyslovců
  (České království až do vymření Přemyslovců)
 22. Český stát za Lucemburků a jeho rozvoj za vlády Karla IV.
 23. Gotický sloh v Evropě a u nás
 24. Husitství, husitská revoluce a její dozvuky v Čechách
 25. Politické, hospodářské a kulturní poměry za vlády Jagellonců na českém trůně
 26. Vytvoření středoevropské habsburské monarchie
  (1526 - nástup Habsburků na český trůn, hospodářské a politické poměry v 16.století)
 27. Doba Rudolfa II.
  (politika, umění a věda na císařském dvoře)
 28. Renesance a humanismus v Evropě a u nás
 29. České stavovské povstání 1618 - 1621
 30. České země v době Třicetileté války a období nástupu absolutismu, upevňování habsburské monarchie
 31. Baroko jako poslední univerzální sloh v Evropě a u nás
 32. Vznik ČSR na pozadí 1.světové války
  (domácí a zahraniční odboj)
 33. Společnost a kultura ČSR v období první republiky
 34. Mnichov a rozbití ČSR, období Druhé republiky, Protektorát Čechy a Morava
  (Heydrichiáda, domácí a zahraniční odboj, pražské povstání)
 35. Obnovení ČSR po Druhé světové válce a její vývoj 1945-1948
  (únorové události 1948)
 36. Vývoj našeho státu 1949 - 1989
  (Pražské jaro 1968, normalizace)
 37. Listopadové události 1989, rozpad federace, vznik a vývoj České republiky 1993 - 2000