Maturitní otázky

Zpět na: Maturitní otázky

Download: ZIP (210 kB)

Seznam maturitních otázek

Český jazyk

Pozn.: Můžete si stáhnout buď jednotlivé otázky ve Wordu nebo všechny otázky v Zipu (Download).

 1. Nauka o slovní zásobě 1
  Jednotky slovní zásoby, význam slova
 2. Nauka o slovní zásobě 2
  Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma, aktualizace a automatizace slovního významu
 3. Slohové rozvrstvení slovní zásoby
  Spisovná a nespisovná slovní zásoba, slova slohově zabarvená
 4. Obohacování slovní zásoby
  Tvoření slov, přejímání slov, změna slovního významu
 5. Umělecký styl
 6. Tvarosloví
  Principy třídění slov na slovní druhy
 7. Mluvnické kategorie jmen
  Pád, číslo, rod, vývojové tendence v tvaroslovném systému jmen
 8. Neohebné slovní druhy
  Slova, která mohou být různými slovními druhy
 9. Přehled vývoje české jazykovědy
 10. Jazykověda a její disciplíny
 11. Syntax
  Věta, výpověď, věta jednočlenná, dvojčlenná
 12. Mluvnická stavba věty jednoduché
  Větné vztahy, větné členy
 13. Souvětí podřadné
  Věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších
 14. Věta jako jednotka komunikace
  Druhy vět podle postoje mluvčího, aktuální členění výpovědi
 15. Výstavba textu
  Vztahy mezi větami, členění textu, výstavba odstavce
 16. Zvuková stránka jazykových projevů
  Základní složky mluvení, slovní přízvuk, větný přízvuk, melodie
 17. Souvětí souřadné
  Poměry mezi větami hlavními
 18. Funkční styly a slohotvorní činitelé
 19. Typologie jazyků
 20. Národní jazyk
  Funkce národního jazyka, vývojové tendence současné spisovné češtiny
 21. Územní a sociální diferenciace češtiny
  Nářečí, slang, argot, profesní mluva
 22. Původ a vývoj češtiny
  Hláskový a tvaroslovný vývoj češtiny, vývoj jazyka v souvislosti s rozvojem společnosti
 23. Jazyková kultura
  Jazyková správnost, vytříbenost, čistota, péče o jazyk, vliv masových médií
 24. Typy slovníků, Přehled českého slovníkářství
 25. Publicistický styl
 26. Jazyk a získávání informací, studium textu